לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

0373

כסלו תשפ"ג

24 בנובמבר – 23 בדצמבר 2022

המולד: ליל חמישי ל' מרחשון (23.11.2022), שעה 22:28 (+8 חלקים)

זמן קידוש לבנה:מליל שני ד' בכסלו (28.11.2022), עד ליל שישי ט"ו בכסלו (8.12.2022) שעה 18:50

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי ז' בכסלו (30.11.2022).

לפי פסקי הרב עובדיה אין להקפיד על שבעה ימי מעת לעת בדיוק ויכולים לברך גם אם חסרים מספר שעות. והמקפידים על 7 ימים מעל"ע יברכו בליל שישי, או בליל ה' רק משעה 22:28.

ראש חודש כסלו, יום ו', א' בכסלו (25.11.2022). תפילת ראש חודש

שבת פרשת תולדות, ב' בכסלו (26.11.2022)

מפטירים במלאכי א' "משא דבר ה'" עד "מלאך ה' צבאות הוא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויצא.

שבת פרשת ויצא, ט' בכסלו (3.12.2022)

מפטירים בהושע פרק יב,יג "ויברח יעקב שדה ארם" עד סוף הספר. כדי לסיים בטוב יש המוסיפים מספר יואל ב, כו-כז: "ואכלתם"... "ולא יבושו עמי לעולם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.

י"א בכסלו (5.12.2022), בערבית ליל שני מתחיל בני חו"ל לומר בברכת השנים "ותל טל ומטר".

יום ג', י"ב בכסלו (6.12.2022). המסופק אם הזכיר "טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר, שכבר אמרו 90 פעמים.

שבת פרשת וישלח, ט"ז בכסלו (10.12.2022)

מפטירים בנביא "חזון עובדיה".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.

שבת פרשת וישב, כ"ג בכסלו (17.12.2022)

מפטירים בעמוס ב,ו "כה אמר ה'", עד ג,ח "מי לא ינבא". מברכים חודש טבת שחל בשבת קודש ולמחרתו ביום ראשון

(24-25.12.2022). אין אומרים "אב הרחמים".

המולד: יום שישי כ"ט כסליו (23.12.2022) שעה 11:12 (+9 חלקים)

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ.

יום א', כ"ד בכסלו (18.12.2022), ערב חנוכה, אין אמרון תחנון במנחה.

א' דחנוכה יום שני, כ"ה בכסלו (19.12.2022).

שנת תשפ"ג היא מוצאי שמיטה. בחנוכה יוצאים רוב הירקות מאיסור ספיחין, ואפשר לקנות מירקות שגדלו השנה. רשימה מלאה ומדויקת של סוף הזמן לאיסור ספיחין אפשר למצוא בפרסומים של הגופים המשווקים פירות בקדושת שביעית.

אחר תפילת מנחה ביום ראשון, מדליק הש"ץ נר חנוכה בבית-הכנסת משום פרסומי ניסא (יש מדליקים קודם "עלינו").

מעמידים בבית הכנסת את המנורה לצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת.

אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל אחד הולך לביתו ומדליק.

זמן הדלקת נר חנוכה בימי החול: לדעת רוב הפוסקים, מיד אחרי צאת הכוכבים. לדעת הגר"א – מיד עם שקיעה. בדיעבדזמנה כל הלילה. בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, בטפח הסמוך לפתח, בגובה 3-10 טפחים מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או בבית קומות, מדליק בבית מימין החלון. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמדורה.

גם הנשים חייבות במצווה. אין להדליק מנר לנר אם לא עבר זמן המצווה, שהוא לפחות חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.

היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה (15:36 בישראל), ובתנאי שהנרות ידלקו לפחות עד חצי שעה אחרי השקיעה (17:15 בישראל). לסוברים שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לדלוק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים (עד לשעה 17:47 לערך [בישראל])..

בכל שמונת ימי חנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים". שכח ולא אמר בשמונה עשרה, אם נזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'" אומר במקום שנזכר, ואם נזכר לאחר שאמר "ה'", אינו חוזר. בברכת המזון - אם נזכר לאחר שגמר הברכה אינו חוזר, ולפני "הרחמן הוא יזכנו" יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם וגו' בימי מתתיהו...". בכל ימי חנוכה אין מתענים מלבד תענית חלום, אין אומרים תחנון, אין אומרים למנצח, ואין מספידים אלא לחכם בפניו.

שחרית. נוהגים להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסום הנס . הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש. אם יש תפילת מוסף - שבת או ראש חודש - קדיש שלם. קוראים בתורה לשלושה בפרשת נשא, (במדבר ז,א) "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהילים ל).

ב' דחנוכה, ליל שלישי, כ"ו בכסלו (20.12.2022). בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה, ובבית נוהגים להדליק אחר שקיעת החמה, ומברכים 2 ברכות: "להדליק נר חנוכה" (או: "נר של חנוכה") ו"שעשה נסים". מתחילים להדליק מן הנר הנוסף, שהוא משמאל. [לדעת הגר"א מתחילים כל הימים מנר ראשון הסמוך לפתח שהוא עיקר מצוה].

שחרית. תפילה והלל כיום א' שלחנוכה, קריאת התורה "ביום השני", לכהן עד "מלאה קטורת", ללוי עד "נתנאל בן צוער", לשלישי חוזר מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער".

ג' דחנוכה, יום רביעי, כ"ז בכסלו (21.12.2022), התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום השלישי" והחלוקה כיום ב' דחנוכה.

ד' דחנוכה, יום ה', כ"ח בכסלו (22.12.2022). התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום הרביעי", והחלוקה כיום ב' דחנוכה.

ה' דחנוכה, יום שישי, כ"ט בכסלו (23.12.2022). התפילה והלל כיום א' בחנוכה. קריאת התורה "ביום החמישי", והחלוקה כיום ב' דחנוכה. ערב ראש חודש.

ו' דחנוכה, שבת פרשת מקץ, ל'בכסלו (24.12.2022). א' דראש חודש טבת.

מדליקים נר חנוכה 25 דקות לפני שקיעה, 5 דקות לפני הדלקת נר שבת. כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. יש להכין נרות גדולים שידלקו זמן רב מהרגיל. מברך 2 ברכות, "להדליק" ו"שעשה נסים". מיד לאחר נר חנוכה מדליקים נר שבת.

קבלת שבת ותפילת שבת. "יעלה ויבוא" ו"על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.

שכח "יעלה ויבוא" ראה בראש חודשמרחשוון; שכח"על הנסים" - ראה ביום א' דחנוכה.

שחרית. תפילת שבת, "יעלה ויבוא", "על הנסים". הלל שלם. מוציאים שלשה ספרי תורה, באחד קוראים לששה בפרשת השבוע (מקץ). מניחים ספר שני ומגביהים ספר ראשון. בספר השני קוראים לשביעי "וביום השבת" "ובראשי חדשיכם". מניחים את הספר השלישי ליד השני. חצי קדיש. מגביהים ספר שני. בספר השלישי קוראים למפטיר בפרשת נשא: "ביום השישי". מפטירים בזכריה ב,יד "רני ושמחי בת-ציון" עד פרק ד, ז "חן חן לה". אין אומרים "אב הרחמים". מוסף של שבת וראש חודש, "אתה יצרת". ראוי להוסיף בתפילת המוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת ישראל" - "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך" וכו', כבכלשבת, ואח"כ לברך ברכת "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים". "על הנסים", שיר של יום: "מזמור שיר ליום השבת" למנהג הגר"א: "ברכי נפשי", ויש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" כבכל ימי החנוכה.

מנחה: "יעלה ויבא", "על הנסים". קוראים לשלושה בפרשת ויגש. אין אומרים צדקתך צדק.

הארה ירושלמית לחודש כסלו (לחג החנוכה

התלמוד הירושלמי (סוכה ה, א) מספר שכאשר למושל הרומאי טרוגיינוס נולדה בת בתשעה באב היהודים צמו, וכאשר נפטרה הבת, היהודים במקום להצטער הדליקו נרות הדליקו נרות. אמרה לו אשתו של טרוגיינוס: אתה לא רואה שהיהודים מורדים בך. כאשר הם היו צריכים לשמוח על לידת הבת שלנו הם היו עצובים וכאשר הם היו צריכים להיות עצובים על פטירת הבית הם שמחים. ממקור זה אנו רואים שהדלקת הנרות היא ביטוי של שמחה. אור זה ביטוי של שמחה.כאשר הדבר המרכזי של חנוכה הוא הדלקת נרות, פירושו של דבר הוא שחג החנוכה הוא חג של שמחה גדולה.

בברכת חודש טוב ומבורך

דוד בן-נאה, יו"ר


זמני הדלקת נרות ביום שישי, א' בכסלו (25.11.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:11

מלבורן

19:51

מדריד

17:21

תל אביב

16:16

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:26

יוהנסבורג

18:18

מרבייה

17:48

באר שבע

16:19

באר שבע

17:17

פריס

16:32

בואנוס איירס

19:17

טורונטו

16:17

חיפה

16:07

חיפה

17:13

לונדון

15:31

מוסקבה

15:42

ורשה

15:01

אילת

16:11

אילת

17:19

אמסטרדם

16:06

רומא

16:12

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ח' בכסלו (2.12.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:09

מלבורן

19:58

מדריד

17:18

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:25

יוהנסבורג

18:24

מרבייה

17:47

באר שבע

16:18

באר שבע

17:16

פריס

16:27

בואנוס איירס

19:28

טורונטו

16:14

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:26

מוסקבה

15:55

ורשה

14:55

אילת

16:11

אילת

17:19

אמסטרדם

16:00

רומא

16:09

זמני הדלקת נרות ביום שישי, ט"ו בכסלו (9.12.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:15

ניו יורק

16:08

מלבורן

20:04

מדריד

17:18

תל אביב

16:16

תל אביב

17:16

לוס אנג'לס

16:25

יוהנסבורג

18:29

מרבייה

17:46

באר שבע

16:19

באר שבע

17:17

פריס

16:25

בואנוס איירס

19:29

טורונטו

16:13

חיפה

16:07

חיפה

17:14

לונדון

15:23

מוסקבה

15:31

ורשה

14:52

אילת

16:11

אילת

17:20

אמסטרדם

15:57

רומא

16:08

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ב בכסלו (16.12.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:02

ירושלים

17:17

ניו יורק

16:10

מלבורן

20:10

מדריד

17:19

תל אביב

16:17

תל אביב

17:18

לוס אנג'לס

16:27

יוהנסבורג

18:33

מרבייה

17:48

באר שבע

16:21

באר שבע

17:20

פריס

16:26

בואנוס איירס

19:34

טורונטו

16:14

חיפה

16:08

חיפה

17:16

לונדון

15:23

מוסקבה

15:30

ורשה

14:55

אילת

16:13

אילת

17:22

אמסטרדם

15:57

רומא

16:10

זמני הדלקת נרות ביום שישי, כ"ט בכסלו (23.12.2022)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:05

ירושלים

17:20

ניו יורק

16:13

מלבורן

20:13

מדריד

17:22

תל אביב

16:21

תל אביב

17:21

לוס אנג'לס

16:28

יוהנסבורג

18:37

מרבייה

17:51

באר שבע

16:24

באר שבע

17:23

פריס

16:26

בואנוס איירס

19:38

טורונטו

16:17

חיפה

16:11

חיפה

17:19

לונדון

15:26

מוסקבה

15:32

ורשה

14:54

אילת

16:16

אילת

17:25

אמסטרדם

16:00

רומא

16:13