לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

20161231_193551

כסלו תשפ"ד

14 בנובמבר 2023 - 12 בדצמבר 2023

המולד: יום שני (13.11.2023), בשעה 7:17 ו-2 חלקים.

קידוש לבנה: מליל שישי ד בכסלו (16.11.2023) ועד ליל שלישי, ט"ו בכסלו (27.11.2023) 1:39 אחר חצות

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל שלישי, ח'' בכסלו (20.11.2023)

ראש חודש כסלו, יום ג', א' בכסלו (14.11.2023). תפילת ראש חודש

שבת פרשת תולדות, ה' כסלו (18.11.2023)

מפטירים במלאכי א "משא דבר ה'" עד ב,ז "כי מלאך".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויצא.

שבת פרשת ויצא, י"ב כסלו (25.11.2023)

מפטירים בהושע יב, יג "ויברח יעקב" עד יד, י "ופושעים יכשלו בם". ויש מוסיפים יואל ב, כו-כז: "ואכלתם אכול... לא יבושו עמי לעולם".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.

מנהג ע"מ: מפטירים בהושע פרק י"א, ז' "ועמי תלואים" עד י"ב, י"ד "ובנביא נשמר". יש בהפטרות פרשת ויצא ופרשת וישלח מנהגים שונים – ונהרא נהרא ופשטיה.

שבת פרשת וישלח, י"ט כסלו (2.12.2023)

מפטירים בספר עובדיה עד סופו.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.

החל מליל ד' כ"ג בכסלו (5.12.2023), מתחילים בני חו"ל לומר בברכת השנים "ותן טל ומטר".

יום ה', כ"ד בכסלו (7.12.2023), ערב חנוכה, אין אומרים תחנון במנחה.

א' דחנוכה, אור ליום ו', כ"ה כסלו (8.12.2023)

אחר תפילת מנחה ביום חמישי, הש"ץ מדליק נר חנוכה בבית הכנסת משום פרסומי ניסא (יש מדליקים קודם "עלינו").

מעמידים בבית הכנסת את המנורה בצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", "שהחיינו". מנהג ע"מ: אחרי שהדליק אומר "הנרות הללו", "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" ויש נוהגים לומר 7 פעמים "ויהי נועם" ומזמור "יושב בסתר עליון" לשמירה.

אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת. אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל אחד מדליק בביתו.

זמן הדלקת נר חנוכה בימי החול: לדעת רוב הפוסקים, מיד אחרי צאת הכוכבים (בשעה 17:00). לדעת הגר"א והרמב"ם – מיד עם שקיעה (16:41). בדיעבד זמנה כל הלילה (תרע"ב שעה"צ יז). בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, במרחק 10 ס"מ מהפתח, בגובה 30-100 ס"מ מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או בבית קומות, מדליק בבית על יד החלון מימין. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמדורה.
גם הנשים חייבות במצווה. אין להדליק מנר לנר זמן המצווה - חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.
היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה (15:32), ובתנאי שהנרות יבערו עד חצי שעה אחרי שקיעה (17:12. לפי השיטה שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לדלוק עד לשעה 17:30 לערך).

בכל ימי החנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים". שכח בשמונה עשרה, אם נזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'" אומר במקום שנזכר, ואם נזכר לאחר שאמר "ה'", אינו חוזר. בברכת המזון אם נזכר לאחר שגמר הברכה אינו חוזר, ולפני "הרחמן הוא יזכנו" יאמר: "הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם וגו' בימי מתתיהו...". בכל ימי חנוכה אין אומרים תחנון, ולא למנצח. מתענים רק תענית חלום, ואין מספידים לחכם אלא בפניו.

שחרית: גם בשחרית נוהגים להדליק בבית הכנסת גם בשחרית נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסום הנס. (מנהג ע"מ: אחרי הודו נוהגים שלא להתחיל בפסוק "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד", אלא בפסוק "ארוממך" כמו בכל ימות השנה). הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש. קוראים בתורה לשלושה בפרשת נשא (במדבר ז, א) "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהילים ל).

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה.

ב' דחנוכה, שבת פרשת וישב, כ"ו כסלו (9.12.2023) – שבת מברכין

מדליקים נרות חנוכה 25 דקות לפני שקיעה, [גם בירושלים שם מקדימים את ההדלקה בכל שבת], כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. על נר חנוכה מברך שתי ברכות, להדליק ושעשה נסים, ומיד אחריו מדליקים נר שבת. יש להדליק נר שיבער חצי שעה לאחר תחילת לילה.

קבלת שבת ותפילה כבכל שבת. אומר "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.

מנהג ע"מ: בערבית אין אומרים "במה מדליקין". אומרים כל ישראל, אמר ר' אלעזר, קדיש על ישראל.

שחרית: תפילת שבת. על הנסים. הלל שלם. מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע. חצי קדיש. בספר שני קוראים למפטיר בפרשת נשא: "ביום השני". מפטירים בזכריה ב, יד "רני ושמחי בת ציון" עד ד, ז "חן חן לה" (ד,ז). מברכים חודש טבת שיחול ביום רביעי (13.12.2023). אין אומרים אב הרחמים. שיר של יום: מזמור שיר ליום השבת. יש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" כבכל ימי חנוכה.

מולד חודש טבת: ליל רביעי (12.12.2023). שעה 20:01 ו-3 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ. על הנסים. אין אומרים צדקתך צדק.

מוצש"ק. ערבית. אתה חוננתנו, על הנסים, ויהי נועם, ואתה קדוש. בבית הכנסת מדליקים נר שלישי של חנוכה ואחר כך מבדילים, ובבית מבדילים ואחר כך מדליקים נר חנוכה. אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, שאין נהנים מאורו.

ג' דחנוכה, יום א', כ"ז בכסלו (10.12.2023)

שחרית: תפילת חנוכה. קריאת התורה לשלושה בפרשת נשא. לכוהן: "ביום השלישי" עד "מלאה קטורת"; ללוי: "פר אחד" עד "אליאב בן חלן"; לשלישי: חוזר מ"ביום השלישי" עד "בן חלן".


ד' דחנוכה, יום ב', כ"ח בכסלו (11.12.2023)

שחרית: תפילת חנוכה. קריאת התורה "ביום הרביעי" והחלוקה כאתמול.

ה' דחנוכה, יום ג', כ"ט כסלו (12.12.2023)

קריאת התורה "ביום החמישי" והחלוקה כאתמול. בחנוכה אין אומרים יום כיפור קטן.

ימי החנוכה בחודש טבת

ו' דחנוכה, יום ד', ראש חודש טבת (13.12.2023). ערבית. בתפילה ובברכת המזון אומר "יעלה ויבוא" ו"על הנסים".

שחרית: תפילת ראש חודש, עם ההוספות של חנוכה. הלל שלם. קריאת התורה. מוציאים שני ספרי תורה, באחד קוראים לשלושה בפרשת פנחס. מניחים ספר שני על הבימה, מגביהים ספר ראשון, וקוראים בספר שני לרביעי: "ביום השישי". חצי קדיש, יהללו, אשרי ובא לציון, חצי קדיש. תפילת מוסף של ראש חודש, על הנסים, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי". ומסיימים כבכל יום.

ז' דחנוכה, יום ה', ב' בטבת (14.12.2023)

שחרית כאמור בא' דחנוכה, קריאת התורה לשלושה מ"ביום השביעי" והחלוקה כמו ביום ג' דחנוכה.

ח' דחנוכה, זאת חנוכה, יום ו', ג' בטבת (15.12.2023)

שחרית כאמור בא' דחנוכה, קריאת התורה לשלשה מ"ביום השמיני", לכוהן: עד "מלאה קטרת"; ללוי: עד "גמליאל בן פדהצור", לשלישי עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלותך, במדבר ז,ד.

הארה ירושלמית – חודש כסלו

מובא בשו"ת הראבי"ה (חלק ב מסכת מגילה סימן תקסג) שלדעת הירושלמי (ברכות ז, ד) אדם שוכח לומר על הניסים בחנוכה ובפורים צריך לחזור (להלכה אינו חוזר). מתי אדם חוזר על ברכת המזון – רק אם מדובר על סעודת מצווה. כלומר לפי הירושלמי סעודת חנוכה היא סעודת מצוה. מדוע סעודת חנוכה היא סעודת מצוה. חייבים לומר שאנו חוגגים על כך שחזרה מלכות לישראל. לדעת הירושלמי חנוכה הוא חג לאומי - חג עצמאות.