לוח דינים ומנהגים לחודש כסלו

Dscn7911-1

כסלו תש"פ

28 בנובמבר 2019 - 27 בדצמבר 2019

המולד: יום רביעי (27.11.19), בשעה 7:18 ו-7 חלקים.

קידוש לבנה: ממוצאי שבת ג' כסלו (30.11.19) ועד ליל חמישי, י"ד כסלו – שעה 1:40 אחרי חצות (12.12.19)

זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח: מליל חמישי, ז' בכסלו (4.12.19)

ראש חודש כסלו, יום חמישי, ל' חשוון (28.11.19)

בערבית "יעלה ויבוא". בשחרית: אחרי פרשת התמיד אומר: "ובראשי חדשיכם". בברכת המזון: "יעלה ויבוא".

חצי הלל, קדיש תתקבל, מוציאים ספר תורה, קוראים בפרשת פנחס (במדבר כח): "וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו". מעלים לתורה ארבעה קרואים.

נוסח ספרד ואשכנזים חסידים: לכהן מ"וידבר" עד "עולת תמיד", ללוי מ"את הכבש", עד "ניחוח לה'". לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון. מנהג החסידים להקדים את "אשרי" "ובא לציון" להחזרת ספר התורה. חולצים תפילין ומתפללים תפילת מוסף של ראש חודש, קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום, ברכי נפשי, אין כאלוקינו.

מנהג עדות המזרח: בערבית מתחילים "בברכי נפשי". בעמידה "יעלה ויבוא". הלל בדילוג ובלי ברכה, קדיש תתקבל. אומר "ואברהם זקן", בריך שמיה. מוציאים ספר תורה, וקוראים בפרשת פנחס (פרק כ"ח, פסוק א'): "וידבר ה' אל משה" וגו'. מעלים לתורה ארבעה קרואים. קוראים לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד", חוזרים ללוי פסוק "ואמרת להם" עד "רביעית ההין", ולשלישי קוראים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". חצי קדיש, אשרי ובא לציון, בית יעקב, שיר המעלות, מזמור של יום, הושיענו. מחזירים ספר תורה למקומו, חולצים התפילין לאחר חצי קדיש, מתפללים מוסף של ראש חודש, ולאחר חזרת הש"ץ תתקבל ואומרים "ברכי נפשי", קדיש יהא שלמא, "קוה אל ה'" ו"פיטום הקטורת", עלינו לשבח.

מנהג אשכנזים-פרושים בארץ ישראל: כדעת הגר"א לקרוא לכהן עד "עולה תמיד", ללוי מ"את הכבש" עד "ניחוח לה'", לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה", ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".

בברכת המזון: יעלה ויבוא.

ב' דראש חודש כסלו, יום שישי, א' בכסלו (29.11.19). תפילת ראש חודש

זמני הדלקת נרות ביום שישי, א' בחודש כסלו תש"פ (29.11.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:00

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:10

מלבורן

19:55

מדריד

17:19

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:15

יוהנסבורג

18:31

מרבייה

17:47

באר שבע

16:18

באר שבע

17:16

פריס

16:29

בואנוס איירס

19:20

טורונטו

16:15

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:27

מוסקבה

15:37

ורשה

14:22

אילת

16:10

אילת

17:19

אמסטרדם

16:02

רומא

16:10

שבת פרשת תולדות, ב' כסלו (30.11.19)

מפטירים במלאכי א "משא דבר ה'" עד "מלך ה' צבאות הוא".

במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויצא.

בערבית ליל שישי ח' בכסלו, מתחילים בני חו"ל לומר בברכת השנים "ותן טל ומטר"

זמני הדלקת נרות ביום שישי ח' בחודש כסלו (6.12.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

15:59

ירושלים

17:14

ניו יורק

16:08

מלבורן

20:01

מדריד

17:18

תל אביב

16:15

תל אביב

17:15

לוס אנג'לס

16:14

יוהנסבורג

18:26

מרבייה

17:46

באר שבע

16:18

באר שבע

17:17

פריס

16:25

בואנוס איירס

19:26

טורונטו

16:13

חיפה

16:06

חיפה

17:13

לונדון

15:23

מוסקבה

15:32

ורשה

14:18

אילת

16:10

אילת

17:19

אמסטרדם

15:58

רומא

16:08

שבת פרשת ויצא, ט' כסלו (7.12.19)

מפטירים בהושע יב, יג "ויברח יעקב שדה ארם" עד סוף הספר. וכדי לסיים בטוב יש שמוסיפים יואל ב, כו-כז: "ואכלתם..." עד "ולא יבושו עמי לעולם". במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.

יום ג', י"ב כסלו (10.12.19) המסופק אם הזכיר "טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר, שכבר אמרו 90 פעמים.

זמני הדלקת נרות ביום שישי ט"ו בחודש כסלו (13.12.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:01

ירושלים

17:16

ניו יורק

16:09

מלבורן

20:07

מדריד

17:18

תל אביב

16:16

תל אביב

17:17

לוס אנג'לס

16:16

יוהנסבורג

18:31

מרבייה

17:47

באר שבע

16:19

באר שבע

17:18

פריס

16:25

בואנוס איירס

19:32

טורונטו

16:13

חיפה

16:07

חיפה

17:15

לונדון

15:22

מוסקבה

15:29

ורשה

14:16

אילת

16:12

אילת

17:21

אמסטרדם

15:56

רומא

16:08

שבת פרשת וישלח, ט"ז כסלו (14.12.19)

מפטירים בנביא "חזון עובדיה".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ב בחודש כסלו (20.12.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:03

ירושלים

17:18

ניו יורק

16:11

מלבורן

20:11

מדריד

17:20

תל אביב

16:19

תל אביב

17:20

לוס אנג'לס

16:18

יוהנסבורג

18:35

מרבייה

17:49

באר שבע

16:22

באר שבע

17:21

פריס

16:26

בואנוס איירס

19:36

טורונטו

16:15

חיפה

16:10

חיפה

17:17

לונדון

15:24

מוסקבה

15:30

ורשה

14:18

אילת

16:14

אילת

17:24

אמסטרדם

15:58

רומא

16:11

שבת פרשת וישב, כ"ג כסלו (21.12.19) – שבת מברכין

מפטירים בעמוס ב "כה אמר ה'", עד ג, ח "מי לא ינבא". מברכים חודש טבת שיחול ביום שבת וביום ראשון (28.12.19-29.12.19). אין אומרים "אב הרחמים".

מולד חודש טבת: ליל שישי (26.12.19). שעה 20:02 ו-8 חלקים

במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ. אין אומרים "צדקתך".

יום ראשון, כ"ד בכסלו (22.12.19): ערב חנוכה. אין אומרים תחנון במנחה.

יום ראשון של חנוכה, יום שני, כ"ה כסלו (23.12.19)

אחר תפילת מנחה ביום ראשון, מדליק הש"ץ נר חנוכה בבית הכנסת משום פרסומי ניסא (יש מדליקים קודם "עלינו").

דיני הדלקת הנר

מעמידים בבית הכנסת את המנורה לצד דרום, זכר למנורת המקדש. ומברכים "להדליק", "שעשה נסים", "שהחיינו". אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת. אם אין לחזן את מי להוציא בביתו, לא יברך שנית "שהחיינו". ברוב בתי הכנסת נוהגים שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה, מתפללים ערבית, וכל אחד הולך לביתו ומדליק.

זמן הדלקת נר חנוכה בימי החול: לדעת רוב הפוסקים, מיד לאחר צאת הכוכבים. לדעת הגר"א – מיד עם שקיעה. בדיעבד זמנה כל הלילה (תרע"ב שעה"צ יז). בבית חד-קומתי מעמיד את המנורה בחוץ, משמאל הכניסה לבית, בטפח הסמוך לפתח, בגובה 3-10 טפחים מהארץ. אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר. אם אין אפשרות להדליק ליד הפתח, או מי שגר בבית קומות, מדליק בבית מימין החלון. יש להדר להדליק בשמן זית. יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמו מדורה.
גם הנשים חייבות במצווה. אין להדליק מנר לנר אם לא עבר זמן המצווה, שהוא לפחות חצי שעה. כבו הנרות קודם חצי שעה, נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.
היוצא מביתו לפני שקיעה, יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה (15:40), ובתנאי שהנרות ידלקו עד חצי שעה אחרי שקיעה (17:20). לסוברים שיש להדליק לאחר צאת הכוכבים, צריכים הנרות לדלוק עד לשעה 17:40 לערך.

שחרית: נוהגים להדליק בבית הכנסת גם בשחרית נרות חנוכה בלי ברכה, לפרסומי ניסא. הלל שלם בכל ימי חנוכה, חצי קדיש. קוראים לשלושה בפרשת נשא (במדבר ז, א) "ויהי ביום כלות משה". לכהן עד "לחנוכת המזבח", ללוי עד "מלאה קטורת", לשלישי עד "נחשון בן עמינדב". שיר של יום: "מזמור שיר חנוכת הבית" (תהילים ל).

בכל ימי חנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים". אין אומרים תחנון, ולא למנצח. מתענים רק תענית חלום, ואין מספידים לחכם אלא בפניו.

יום שני של חנוכה, ליל שלישי, כ"ו בכסלו , (24.12.19)

בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה, ובבית נוהגים להדליק אחר שקיעת החמה, ומברכים 2 ברכות: "להדליק נר חנוכה (או: "נר של חנוכה") ו"שעשה נסים". מתחילים להדליק מן הנר הנוסף, שהוא משמאל [ולדעת הגר"א מתחילים כל הימים מנר ראשון הסמוך לפתח שהוא עיקר מצוה].

שחרית: התפילה והלל כיום א' בחנוכה, קריאת התורה "ביום השני", לכהן עד "מלאה קטורת", ללוי עד "נתנאל בן צוער", לשלישי חוזר מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער".


יום שלישי של חנוכה, יום רביעי, כ"ז בכסלו , (25.12.19)

שחרית: התפילה והלל כיום ראשון בחנוכה. קריאת התורה "ביום השלישי" והחלוקה כיום ב' דחנוכה.


יום רביעי של חנוכה, יום חמישי, כ"ח כסלו (26.12.19)

התפילה והלל כיום ראשון של חנוכה. קריאת התורה "ביום הרביעי", והחלוקה כיום ב' דחנוכה.

יום חמישי של חנוכה, יום שישי, כ"ט כסלו (27.12.19)

תפילה והלל כיום ראשון של חנוכה. קריאת התורה "ביום החמישי" והחלוקה כיום ב' דחנוכה. אין אומרים יום כיפור קטן.

זמני הדלקת נרות ביום שישי כ"ט בכסלו (27.12.19)

הדלקת נרות

צאת השבת בישראל

הדלקת נרות

הדלקת נרות

ירושלים

16:07

ירושלים

17:22

ניו יורק

16:15

מלבורן

20:15

מדריד

17:24

תל אביב

16:22

תל אביב

17:24

לוס אנג'לס

16:22

יוהנסבורג

18:38

מרבייה

17:53

באר שבע

16:26

באר שבע

17:25

פריס

16:31

בואנוס איירס

19:39

טורונטו

16:19

חיפה

16:13

חיפה

17:21

לונדון

15:28

מוסקבה

15:35

ורשה

14:22

אילת

16:18

אילת

17:28

אמסטרדם

16:02

רומא

16:15

ימי החנוכה בחודש טבת

יום שישישל חנוכה, שבת, פרשת מקץ, ל' בכסלו (28.12.19) – א' דראש חודש טבת

מדליקים נר חנוכה 25 דקות לפני שקיעה, 5 דקות לפני הדלקת נר שבת, (ואפילו בירושלים שם רגילים להדליק 40 דקות לפני שקיעה), כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים. יש להכין נרות שידלקו זמן רב מהרגיל. מברך 2 ברכות, "להדליק", ו"שעשה נסים". מיד לאחר נר חנוכה מדליקים נר שבת.

קבלת שבת ותפילת שבת. "יעלה ויבוא" ו"על הנסים" בתפילה ובברכת המזון.

שחרית: תפילת שבת. "יעלה ויבוא", "על הנסים". הלל שלם. מוציאים 3 ספרי תורה, באחד קוראים לששה בפרשת השבוע (מקץ). מניחים ספר שני ומגביהים ספר ראשון. בספר השני קוראים לשביעי "וביום השבת" "ובראשי חדשיכם". מניחים את הספר השלישי ליד השני. חצי קדיש. מגביהים ספר שני. בספר השלישי קוראים למפטיר בפרשת נשו: "ביום השישי". מפטירים בזכריה ב, יד "רני ושמחי בת ציון" עד ד, ז "חן חן לה". אין אומרים אב הרחמים. מוסף של שבת ראש חודש: "אתה יצרת". ראוי להוסיף בתפילת המוסף, לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת ישראל" – "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך" וכו', כבכל שבת, ואח"כ "לברך ברכת "מקדש השבת וישראל וראשי חדשים". "על הנסים", שיר של יום: "מזמור שיר ליום השבת", ויש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" כבכל ימי חנוכה.

מנחה: "יעלה ויבא", "על הנסים" קוראים לשלושה בפרשת ויגש. אין אומרים "צדקתך צדק".

יום שביעישל חנוכה, יום ראשון, א' בטבת (29.12.19)

ערבית. אתה חוננתנו, "יעלה ויבוא", "על הנסים", "ויהי נועם", "ואתה קדוש". בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה, ואחר כך מבדילים, ובבית מבדילים ואחר כך מדליקים נר חנוכה. אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה, שאין נהנים מאורו.

שחרית: התפילה ככל ראש חודש עם ההוספות של חנוכה. קריאת התורה. מוציאים 2 ספרי תורה, באחד קוראים לשלושה בפרשת פנחס: לכהן מ"וידבר" עד "רביעית ההין", ללוי "עולת תמיד" עד "ונסכה", לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו". מניחים ספר שני על הבימה, מגביהים ספר ראשון וקוראים בספר שני לרביעי: "ביום השביעי". חצי קדיש, "יהללו", אשרי ובא לציון, חצי קדיש. תפילת מוסף של ראש חודש, "על הנסים", קדיש תתקבל, עלינו, שיר של יום: "ברכי נפשי". אין כאלוקינו.

יום שמיני של חנוכה, זאת חנוכה, יום שני, ב' בטבת (30.12.19)

שחרית: התפילה והלל כיום א' בחנוכה, קריאת התורה לשלשה בפרשת נשא: לכהן מ"ביום השמיני" עד "מלאה קטרת"; ללוי עד "גמליאל בן פדהצור", לשלישי עד "כן עשה את המנורה" בפרשת בהעלותך.