ברכת הראשון לציון ורבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר שליט"א לשבת ירושלים תשפ"א

20170524_193832

"שמחתי באומרים לי בית ה' נלך

עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים

ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו".

זכינו אנחנו בדורנו מה שלא זכו אבותינו ואבות אבותינו דורות רבים, להגיע לירושלים, בירושלים הנמצאת ברשות העם היהודי, ירושלים שמחה בבניה וה' ישמח את הבנים ואת ירושלים בביאת המשיח ובנין בית המקדש.

בירושלים מתברכת כל ארץ ישראל, כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם.

בירושלים מתברכים כל בית ישראל בכל מקום ובכל פינה שהם נמצאים בכל רחבי העולם, ומירושלים מתברכים כל יושבי העולם כולו.

בזמן שבית המקדש היה קיים בירושלים, בחג הסוכות הקריבו 70 פרים בשבעת ימי החג, 70 פרים כמו שמפורש בתורה, והם כנגד 70 אומות העולם, כדי שיהיה שלום בין כל יושבי העולם. וביום השמיני עצרת תהיה לכם, אז מקריבים פר אחד בן בקר בשביל עם ישראל.

אבל מקדימים בשלום העולם כי מירושלים מתברך כל העולם כולו.

אנחנו מודים לה' על ניסיו ונפלאותיו שעשה עמנו ומתפללים ומתחננים בעד ירושלים, בעד כל עם ישראל ובעד כל יושבי הועלם שה' ישים שלום.

"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל".

אנחנו מברכים מכאן את כל בתי הכנסיות, בכל הארץ ובכל העולם, ואת איחוד בתי הכנסת העולמי והעומדים בראשו והמנהלים אותו. יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ויבנה ירושלים ויבנה בית המקדש במקומו במהרה בימינו, ונאמר אמן.