דיני ומנהגי בית הכנסת

סדר_הכנסת_ספר_תורה_מעוצב.pdf
בס"דהסכם השאלת ספר תורה (מתוך אתר "מכון התורה והארץ") בין _____________________ ת.ז. ________________(להלן: 'המשאיל')לבין עמותת_______ (ע"ר ________) רח' ________________(להלן: 'השואל')פרטי ספר התורה: _______ _____________________(להלן: 'ספר התורה')(אם יש סימון וכדו', לציין). הואיל והמשאיל מעוניין להשאיל את ספר התורה שבבעלותו לעמותה הנ"לוהואיל ובית הכנסת מעוניין לשאול את ספר התורה הנ"למוסכם בזאת1. ספר…
בס"ד לכבודגבאי בית הכנסת א.נ. מצ"ב קובץ הלכות ראשוני המהווה תקנון תפילה לבית כנסת המתפללים בנוסח ספרד (בני אשכנז).לאור ניסיון העבר, לאחר שראיתי טעויות שונות, חלקן בעצם קיום מצווה (נענועי הלולב), חלקן טעויות בסדר התפילה (אמירת סליחות ותחנון), חלקן טעויות בנוסח (המנגינה המקובלת), העליתי על הכתב את התקנון המצורף בזה.אודה…